top of page

Algemene voorwaarden Lagerfett Produkties

 

 Artikel 1. Definities

 

1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Lagerfett Produkties: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lagerfett Produkties gevestigd aan de Bokkenheuvel 36 te sint- Michielsgestel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17155562;

 

b.

Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Lagerfett Produkties een overeenkomst is aangegaan;

 

c.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

d.

Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Lagerfett Produkties;

 

e.

Artiest: de artiest, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personality, de kunstenaar, de instructeur, de spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij Lagerfett Produkties geboekt is;

 

f.

Werkzaamheden: de werkzaamheden die Lagerfett Produkties in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren;

 

g.

Locatie: de locatie waar Lagerfett Produkties in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar de artiest optreedt of dient op te treden;

h. evenement: het evenement, het feest of de gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een workshop dient te geven;

 

i.

Apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens het evenement wordt gebruikt;

 

j.

Rider: een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte van Lagerfett Produkties en voor alle overeenkomsten tussen Lagerfett Produkties en de opdrachtgever.

 

2.2.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lagerfett Produkties voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

2.3.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail of whatsapp zijn overeengekomen.

 

2.4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.5.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lagerfett Produkties vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

2.6.

Indien Lagerfett Produkties niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lagerfett Produkties in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

2.7.

De opdrachtgever met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Lagerfett Produkties gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

2 Artikel 3.

 

Offertes 3.1.

Ieder aanbod en alle offertes van Lagerfett Produkties zijn vrijblijvend.

 

3.2.

De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij bij de offerteaanvraag aan Lagerfett Produkties kenbaar heeft gemaakt correct en volledig zijn, zodat de offerte van Lagerfett Produkties gebaseerd is op de juiste omstandigheden (van de locatie) en wensen van de opdrachtgever.

 

3.3.

De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij gevoegde documenten rusten bij Lagerfett Produkties. Het is de (potentiële) opdrachtgever niet toegestaan de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.

 

3.4.

Verschrijvingen of fouten in offertes, email of whatsapp overeenkomsten  van Lagerfett Produkties binden Lagerfett Produkties niet.

 

3.5.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Lagerfett Produkties daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lagerfett Produkties anders aangeeft.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

 

4.1.

Nadat partijen overeenstemming via mail of whatsapp overeen gekomen zijn, stuurt Lagerfett Produkties de opdrachtgever de overeenkomst via mail. Deze overeenkomst dient door de opdrachtgever te worden ondertekend en teruggestuurd naar Lagerfett Produkties.

Afspraken gemaakt via whatsapp worden door Lagerfett ook als rechtsgeldig gezien indien deze voorzien zijn van een schermafdruk van het whatsapp gesprek.

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en binnen de hiervoor genoemde termijn aan Lagerfett Produkties heeft geretourneerd.

Afspraken gemaakt via whatsapp, Mesenger zijn altijd geldend mits voorzien van een Schermafdruk van het gesprek.

 

Na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat Lagerfett Produkties de aanbetaling of het gehele bedrag, indien het een korte termijn boeking betreft, van de opdrachtgever heeft ontvangen is de boeking definitief.

4.2.

Pas nadat de boeking definitief is, is het de opdrachtgever toegestaan het optreden van de artiest tijdens het evenement aan te kondigen en drukwerk te (laten) maken waarop de artiest vermeld wordt.

4.3.

Wijzigingen op de overeenkomst binden slechts Lagerfett Produkties nadat Lagerfett Produkties deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.

4.4.

Wijzigingen op de overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs. Artikel.

 

5. Annulering.

De opdrachtgever is gerechtigd  het optreden te annuleren, hiervoor geleden echter onderstaande voorwaarden.

Tijd tussen opzegging en datum van optreden :

Percentage van de Gage: minder dan 1 maand 100% van de gage verschuldigd.

Tussen 1 maand en 2 maanden 50% van de gage verschuldigd.

Tussen 2 maanden en 3 maanden 25 % van de gage verschuldigd.

 

 

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Lagerfett Produkties volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

5.2.

Lagerfett Produkties is gerechtigd het optreden van de artiest te annuleren, zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, indien door (een wijziging in) de aard van het evenement en/of (een wijziging in) de programmering van het evenement Lagerfett Produkties het vermoeden heeft dat optreden door de artiest op het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor de artiest, zoals reputatieschade.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 

6.1.

Lagerfett Produkties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

6.2.

Lagerfett Produkties is bevoegd zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen de overeenkomst (deels) door een of meerdere derden uit te laten voeren.

 

6.3.

De inhoud van het optreden tijdens het evenement door de artiest wordt door de artiest bepaald. De opdrachtgever is bekend met de aard van het optreden dat de artiest zal gaan verzorgen.

 

6.4.

Lagerfett Produkties verstrekt voorafgaand aan het evenement de rider aan de opdrachtgever.

 

6.5.

De artiest treedt op tijdens het tijdstip of de tijdstippen die partijen zijn overeengekomen. Een verzoek van de opdrachtgever om het tijdstip of de tijdstippen te wijzigen, hoeft niet door Lagerfett Produkties gehonoreerd te worden.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

7.1.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lagerfett Produkties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

 

7.2.

Lagerfett Produkties gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdens het evenement geen handelingen verricht die in strijd zijn met de wet en/of die de (intellectuele eigendom)rechten van de artiest of van derden schenden.

 

7.3.

De opdrachtgever dient Lagerfett Produkties 2 weken voorafgaand aan het evenement: a. op de hoogte te stellen van alle gegevens over de locatie en het evenement die voor Lagerfett Produkties ment en voor de artiest van belang kunnen zijn; b. de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever aan Lagerfett Produkties verstrekken.

 

7.4.

De opdrachtgever staat ervoor in dat Lagerfett Produkties en de artiest alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten en dat Lagerfett Produkties en de artiest de werkzaamheden ongestoord en onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

 

7.5.

De opdrachtgever dient, zonder hiervoor kosten aan Lagerfett Produkties in rekening te brengen, ervoor zorg te dragen dat: a. de rider wordt nageleefd;

 

b.

De locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest en zijn medewerkers;

 

c.

De specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Lagerfett Produkties te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn volledig en juist zijn;

 

d.

Lagerfett Produkties beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie;

 

e.

Alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend;

 

f.

Op de locatie een stevig podium en stroom aanwezig is; g. de veiligheid van de artiest gewaarborgd is;

 

h.

Voor zover de omvang van het evenement en/of de populariteit van de artiest dat verlangt, een beveiligingsbedrijf het evenement en de artiest beveiligt;

 

i.

Tijdens het evenement overheidsvoorschriften worden nageleefd, waaronder het niet toelaten tot het evenement van een hoger aantal bezoekers dan is toegestaan;

 

j.

Op eerste verzoek van Lagerfett Produkties of van de artiest een ruimte met een of meerdere tafels beschikbaar wordt gesteld zodat producten van de artiest tijdens het evenement verkocht kunnen worden;

 

k.

Voor zover Lagerfett Produkties geen apparatuur beschikbaar stelt, en de nodige geluid en lichtapparatuur op de locatie aanwezig is, is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de gebruikte apparatuur.

 opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er kundig personeel aanwezig is om deze apparatuur te bedienen. Storing aan geluidsapparatuur of schade door molest kunnen nooit aan Lagerfett Produkties worden toegeschreven.

 

l.

In de buurt van de locatie een kleedkamer aanwezig is voor de artiest en zijn medewerkers die middels een code of sleutel gesloten kan worden. Deze kleedkamer dient 1 uur voorafgaand aan het optreden en 1 uur na afloopt van het optreden beschikbaar te zijn. In deze kleedkamer dient licht, verwarming, een tafel, stoelen, een spiegel, stromend water, schone handdoeken, een kledingrek, stroom, koffie, thee, frisdrank en mineraalwater aanwezig is zijn. In de nabije omgeving van de kleedkamer dienen toiletten aanwezig te zijn; m. tijdens het evenement voldoende goed functionerende nooduitgangen en brandblusvoorzieningen aanwezig zijn; n. in de buurt van het podium parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de artiest, zijn medewerkers, Lagerfett Produkties en zijn medewerkers.

 

7.6.

Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet na, dan kan Lagerfett Produkties nimmer aansprakelijk worden gesteld, en behoudt Lagerfett Produkties het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen, kan dat vertraging in de uitvoering tot gevolg hebben en kan dat leiden tot extra kosten. Lagerfett Produkties kan aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

7.7.

Voordat de opdrachtgever aankondigingen en dergelijke i.v.m. het optreden van de artiest openbaar maakt, dient de opdrachtgever dergelijke werken te laten goedkeuren door Lagerfett Produkties.

 

7.8.

Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

 

7.9.

De opdrachtgever is verplicht Lagerfett Produkties en de artiest tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die voor Lagerfett Produkties ment en/of voor de artiest relevant (kunnen) zijn.

 

7.10.

De opdrachtgever vrijwaart Lagerfett Produkties voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

7.11.

De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de artiest die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van de artiest te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens ter beschikking zijn gesteld of aan een derde te verstrekken.

 

7.12.

Indien de artiest optreedt tijdens een besloten van evenement, dan is het de opdrachtgever enkel toegestaan personen tot het evenement toe te laten die vallen onder de overeengekomen doelgroep van het evenement en is het de opdrachtgever niet toegestaan het evenement te promoten.

Onder een besloten evenement wordt verstaan: een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking.

Indien het optreden van de artiest bekend wordt gemaakt op uitnodigingen, dan is dit enkel toegestaan op de volgende wijze: “Optreden van …..”. Enige andere vorm van bekendmaking dienen partijen schriftelijk overeen te komen.

Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan heeft Lagerfett Produkties  het recht het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie en onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever van de totale overeengekomen vergoeding.

 

7.13.

Een verrassingsoptreden dienen partijen schriftelijk overeen te komen.

 

7.14.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Lagerfett Produkties tijdens het evenement pers toe te laten.

 

 

 

7.15.

Indien het optreden plaatsvindt tijdens een openlucht evenement, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het podium overdekt is en dat de artiest, zijn medewerkers en zaken van de artiest voldoende beschermd zijn tegen schade die weersomstandigheden kunnen veroorzaken.

 

7.16.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Lagerfett Produkties ment zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

 

7.17.

De opdrachtgever staat ervoor dat hij alle kosten die verband houden met het optreden van de artiest en het evenement voor zijn rekening neemt.

 

7.18.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Lagerfett Produkties die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Lagerfett Produkties handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade aan Lagerfett Produkties ment te vergoeden die Lagerfett Produkties ment daardoor lijdt.

 

Artikel 8. Vergoeding

 

8.1.

Vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

 

8.2.

Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen inclusief btw.

 

8.3.

Vermelde prijzen zijn exclusief de vergoeding voor Buma/Stemra en Sena, tenzij anders is aangegeven.

 

8.4.

Lagerfett Produkties heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

bottom of page